Услови за користење

УСЛОВИ ЗА УПОТРЕБА
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УПОТРЕБА НА ИНТЕРНЕТ САЈТОТ НА "ВИП ОФЕРТА  БГ" ООД


"ВИП ОФЕРТА БГ" ООД е фирма регистрирана во Агенција за регистар, Трговски Регистар, со седиште и адреса на управување:Р.Бугарија град Бургас, ул. "Булаир" № 33 со ЕИК: 201585103
Друштвото се раководи и претставува од Фиданка Симеонова К’нева.
Контактите на друштвото се: тел: +389/ 75 437 188

+359/ 888 944 445
email: [email protected]

Во следните точки од овој договор се дефинирани Општите услови за користење на предлаганите услуги  од наша страна преку нашата интернет страница.
Корисникот изјавува дека е запознаен и согласен со општите услови за користење на сајтот и тоа го декларира тоа со активно однесување (клик на соодветното копче - "Се согласувам и ги прифаќам Општите услови", што значи дека прифаќа сегашните Општи услови) или со дејност на пасивно однесување (ненапуштање на сајтот).
Страните во овој договор се "ВИП ОФЕРТА БГ" ООД од една страна и секој еден клиент, кој ја користи  интернет платформата на «ВИП ОФЕРТА».
I.Појаснување на користените термини во сајтот:
Во сегашните услови и насекаде во сајтот подолу термините се употребени во следната смисла:
а) "Сајт / страница" - интернет платформата «ВИП оферта»;
б) "Клиент" - ова е корисник на сајтот, кој ќе изврши купување на ваучер, кој дава право да се користи и / или да се здобијат со наведената во него услуга и / или стока при однапред познати и објавени услови  на сајтот;
в) "Трговец" - физичко или правно лице кое по занимање ја обезбедува стоката и / или услугата опишана во сајтот и наведена во ваучерот;
г) "Ваучери" - вид електронски документ кој потврдува купување на правото на користење и / или здобивање со наведената во него услуга и / или стока при однапред објавени услови на сајтот;
д) "носител на ваучер" – е физичко лице кое поседува ваучер, независно од основата на која го поседува ваучерот, и што се јавува пред наведениот трговец  во ваучерот, за да се здобие со стоката или услугата наведена во ваучерот. Носителот на ваучерот може да е различен од лицето наведено во ваучерот;
ѓ) "Зделка" – Понуда објавена во сајтот за купување на ваучер за одредена стока или услуга;
ж) "Активирање на зделка" - момент по кој сите купени ваучери даваат право на нивните носител да се здобијат со стоката или услугата наведена во нив. Активирањето на зделката настапува по настапувањето на претходно наведено услови во сајтот кои најчесто се: купување на однапред најавен минимален број ваучери (1), за одредени стока / услуга;
е) "Крај на зделка" - момент по кој се прекинува продажбата на ваучери за одредена стока или услуга. Овој момент е претходно објавен на сајтот, но "ВИП ОФЕРТА БГ" ООД има право во по своја проценка да прогласи крај на зделката и пред истекот на најавеното време на сајтот;
ж) "Рок на валидност на ваучер" - рокот, по чие истекување трговецот има право да одбие да изврши испорака на стока или услуга наведена во ваучерот. Периодот на валидност на ваучерот се објавува на сајтот за секоја поединечна зделка.
з) "Виртуелен ПОС терминал" - платежна страница на банката која го опслужува сајтот, кон која се пренасочува клиентот  за воведување на податоци за картичка при извршување на плаќање.
ѕ) "Микросметка" - сметка на корисник создадена во платежниот систем ePay.bg

II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ
1. Со користењето на сајтот Корисникот изјавува дека има право, ингеренции и способност да склучи и да биде обврзан со условите.
2. "ВИП ОФЕРТА БГ" ООД обезбедува можност, начин за интернет пазарување преку употреба на својата интернет платформа "ВИП ОФЕРТА" / VIP OFERTA /
3.Со предоставување на информација (за контакт и информација поврзана со Вашата нарачка) на сајтот, Вие се согласувате дека можеме да влеземе во контакт со Вас во врска со информациите кои сте ги испратиле, но не сме одговорни за обезбедување на секоја поодделна стока или услуга.
3.1. "ВИП ОФЕРТА БГ" ООД гарантира за точноста, прецизноста и сигурноста на сите материјали за понудените стоки и / или услуги содржани во сајтот, со исклучок на случаите кога сме воведени во заблуда во врска со доставените информации за одредена стока и / или услуга од самиот трговец. Во такви случаи "ВИП ОФЕРТА БГ" ООД ќе ви помогне за да доставите претензии пред конкретниот трговец. Сите материјали се наменети само за информација и не претставуваат совет за купување на соодветната стока или услуга. Вие прифаќате и се согласувате дека употребата на материјалите содржани во сајтот е на ваша одговорност.
3.2. Во случај на поднесувањето на рекламација од страната на корисник на стоки и / или услуги, и поради која рекламација е потребно враќање / замена на стоки и / или услуги или рефундација на цената, тогаш "ВИП ОФЕРТА БГ" ООД ќе придонесе за доставување на претензии пред конкретниот трговец, така што  учествува рамноправно со корисникот до разрешување на спорот и евентуалното задоволување на барањето, како начините за тоа се:
а) преку преговори и доброволно порамнување на побарувањето, б) преку медијација; в) при непостигнување на согласност межу двете страни - преку судска разрешница. Во случаите во кои рекламацијата на корисникот се покаже исправна, "ВИП ОФЕРТА БГ" ООД ги рефундира направените трошоци за испорака на вратена и / или заменета стока и / или услуга.
3.3. Понудените од "ВИП ОФЕРТА БГ" ООД стоки и / или услуги се со цени кои се конечни, во нив се вклучени сите даноци и такси. Во случаите кога во цената не се вклучени трошоците за испорака, пакување и др., До цената на конкретно прадлаганата стока и / или услуга се наведува дополнителниот износ кој корисникот треба да го плати.
4. "ВИП ОФЕРТА БГ" ООД е посредник преку својата интернет платформа како средство за комуникација на далечина меѓу трговците кои нудат конкретната стока и / или услуга преку договор од далечина, кој се склучува по електронски пат преку интернет сајт, а корисникот ги ужива сите права на чл. 49 и следните од Законот за заштита на потрошувачите (ЗЗП), кои се однесуваат на овој вид договори. Сите побарувања и претензии кои произлегуваат од Законот за заштита на потрошувачите и останатото законодавство на Република Бугарија, следува да бидат разрешени по смислата на ЗЗП и постојното граѓанско и трговско право.
5. За да нема недоразбирања при користење на сајтот и потрошувачката на претставуваните услуги од наша страна, Вие изјавувате дека сте согласни дека доколку купените од Вас услуги преку нашата интернет платформа спаѓаат во кругот на оние опишани во ЗЗП и во ЗЕТ, правата по чл. 50 и следните од ЗЗП Ви се загарантирани, освен ако трговецот експлицитно не посочил дека за одредена трансакција не може да се користат овие права, но при почитување на условите на ЗЗП.  Вашата согласност ја изразувате преку кликање на соодветното копче - "Се согласувам и ги прифаќам Општите услови", така како што е наведено и во почетокот на овие Услови, и со кликнување означувате дека се согласувате истите.
6. Давате недвосмислена и безусловна согласност при исполнување од страна на трговецот на условите по чл.49, ал.2 во врска со чл.47 од ЗЗП дека ќе платите за услугата што ја купувате. Нарачката Ви се смета за завршена и предизвикува обврска за плаќање од Ваша страна (како корисник) преку активирање на копчето "Купи сега".
7. Иако сме ги положиле сите потребни грижи при изготвувањето на содржината на сајтот, ние не можеме да гарантираме континуиран и целосно сигурен пристап до сајтот, и затоа не можеме да гарантираме дека информациите секогаш ќе биде целосно ажурирани и без грешки. Колку што е дозволено со законот, ние не превземаме никакви гаранции, директни или индиректни, во однос на точноста на информациите содржани во некои од материјалите на сајтот и не превземаме никаква одговорност за загуби или штети настанати како резултат на проблеми со пристапот до сајтот .
8. "ВИП ОФЕРТА БГ" ООД не е одговорен за било каква загуба или штета која може да произлезе од користењето на информации и материјали содржани во сајтот.
9. Вашата кореспонденција или учество во промоции, трансакции или други трговски односи со трговци, кои се наоѓаат на или преку веб-сајтот, вклучувајќи испорака на соодветните стоки или услуги, како и сите други рокови, услови, гаранции или одговорности поврзани со слични односи се исклучиво помеѓу вас и овие трговци. Вие се согласувате дека "ВИП ОФЕРТА БГ" ООД не носи одговорност за загуби или штети од било кој вид кои произлегуваат од слични зделки, или како резултат од присуството на таквите трговци на сајтот.
10. "ВИП ОФЕРТА БГ" ООД го задржува правото да запира сајтот во секое време, без да ги образложува причините за ова, вклучително поради надградби или подобрувања но не само, како и тоа што поради тоа не носи одговорност за такво запирање.
11. "ВИП ОФЕРТА БГ" ООД го задржува правото да ги менува овие услови во секое време преку објавување на нови услови на сајтот.
12. Со усвојувањето на овие услови вие се согласувате да го  добивате Е-билтенот за наши активни понуди.
III. Услови за продажба на ваучери преку сајтот "ВИП ОФЕРТА"
12. Преку сајтот секој клиент може да купи ваучер при почитувањето на следниве услови и ограничувања:
• Клиентот ДЕКЛАРИРА  дека ги исполнува условите за користење на сајтот;
• Клиентот ДЕКЛАРИРА  дека прифаќа сегашните општи услови;
• Клиентот ги исполнил е технички чекори за склучување на договор за купување на ваучер, дефинирани  во точка 13 подолу;
• Клиентот извршил  плаќање по дефинираниот начин во точка 13 подолу.
13. Техничките чекори за склучување на договор за купување на ваучер, како и условите и начинот на плаќање се како што следува:
А) За да купи ваучер од сајтот, Клиентот треба да има регистрација. Постапката за регистрација на сајтот е апсолутно доброволна и бесплатна. Таа е задолжителна само за купување на ваучери. Сајтот може да биде разгледуван од корисниците слободно, без да е потребна регистрација.
Регистрацијата се врши на следниов начин: Клиентот ги предоставува на "ВИП ОФЕРТА БГ" ООД следните информации: име, презиме,телефон, датум на раѓање, адреса, град и актуелен e-mail. Полињата кои задолжително треба да бидат пополнети,се означени со ѕвездичка. Клиентот гарантира дека податоците кои ги предоставува при пополнување на формуларот за регистрација се вистински, целосни и точни и при промена на истите се обврзува дека навремено ќе го  извести сајтот "ВИП ОФЕРТА БГ" ООД. Во случај ако Клиентот предостави неточни и / или застарени податоци, "ВИП ОФЕРТА БГ" ООД има право веднаш и без најава да престане  со одржувањето на регистрацијата на клиентот и пристапот до неговиот профил. Клиентот носи целосна одговорност за зачувување на својата лозинка, како и за сите активности кои се вршат од него или од трето лице преку нејзина употреба.
Б) За да биде извршено купување на ваучер од сајтот, Kлиентът задолжително треба да влезе во сопствениот профил. Купување се врши со притискање на копчето "купи сега" или "купи како подарок". (Клиентот може да купува како за себе, така и за пријател, но не и истовремено).
В) При притискање на копчето "купи сега", односно "купи како подарок", следува следниот  чекор од процесот на електронското пазарување:се отвора екран "купување", на кој клиентот мора да избере количеството ваучери кои сака да купи (дел од зделките имаат ограничување за еден ваучер на човек што е наведено во условите на договорот. При купување на ваучери како подарок клиентот може да купи неограничен број на ваучери, но последователно).
Г) За да продолжи со купување, Клиентот мора да изјави согласност со општите услови, такашто ќе  го стори тоа со одбележување на соодветното место за тоа, по што треба да избере начин за плаќање (виртуелен POS терминал на банка или системот на ePay.bg), имајќи го предвид следново:
• Согласност со Општите услови се изјавува преку одбележување во полето "Се согласувам со Општите услови" и притискање на виртуелното копче "Купи". На овој начин Клиентот врши електронски изјава во смисла на Законот за електронски документ и електронски потпис со кое изјавува дека е запознаен и согласен со овие Услови, и се обврзува да ги почитува.
При спор чија е волјата за обврзување со текстот на овие Услови за страна на договорот се смета Клиентот, преку чиј профил е извршена нарачка.
• За да стане активна трансакцијата, клиентот мора да одбележи дека е согласен износот да биде симната под форма на депозит од неговата платежна картичка.
• При евентуален проблем со активирањето на зделката до истекот на одбележување време, клиентот ќе добие целата поднесена од него сума назад,под форма на рефундација.
Д) Откако ќе избере начин на плаќање клиентот ќе биде префрлен на:
а) Платежна страница, на неа клиентот мора да воведе податоците на кредитна / дебитна картичка. Се прифаќаат исплати преку банкарски картички MasterCard, MasterCard Electronic,
Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY. Плаќање со картички V PAY или MasterCard Electronic се прифаќа само ако клиентите се регистрирани за учество во системите Verified by Visa или MasterCard SecureCode. Доколку картичката е регистрирана од банката-издавач за учество во системите  за автентикација на меѓународните организации - Veryfied by VISA и MasterCard SecureCode, на екранот на клиентот ќе се појави и дополнителна страница за автентикација каде што треба да ја воведе својата лозинка за потвдување.
Клиентот, исто така треба да воведе валидна адреса и поштенски код, код за безбедност CVV и имиња – така како што се напишани на картичката (адреса и поштенски код се неопходни за да се провери IMRG сигнал или предупредување за безбедност или друга шема за борба против измама. Во секое време, кога сајтот ја открива оваа информација, таа ќе остане заштитена. Ако клиентот смета дека неговите податоци не се вистинити, може да ги поправи и да ја провери нашата политика за приватност на податоците).
Откако клиентот ќе ги внесе податоците, треба да го притисне копчето "купи", по што се отвора екран за проверка на податоците (на овој екран бројот на картичката веќе е шифрирана – прикажана со звездички). Откако клиентот е ќе ја провери точноста на доставените податоци, тој мора повторно да притисне копче "купи сега". Ако клиентот е регистриран во системите Verified by Visa или MasterCard SecureCode (кои се задолжителни за носителите на V Pay и MasterCard Electronic), тогаш излегува екран за автентикација на  страница на банката издавач, каде клиентот воведува лозинка за автентикација. Откако ја воведе, излегува екран за успешна автентикација и успешна авторизација на трансакцијата. Ако клиентот не е регистриран во системите Verified by Visa или MasterCard SecureCode откако притисне копче "купи сега", излегува директен екран успешна авторизација на трансакцијата. „Кога Корисникот платил со платежна картичка за соодветната услуга / производ, ги спазил  сите услови и рокови наведени во понудата, но не ја добил соосветната  услуга / производ, по  причини што не зависат од самиот Корисник - Вип Оферта БГ ООД се обврзува да го рефундира износот назад во сметка на платежната картичка на Корисникот. Рефундација на платената сума може да биде извршено, само и единствено со операција со платежна картичка. "
б) платежниот систем на ePay каде се прифаќаат плаќања во микросметки на ePay (важи и за картички Maestro Borika). За да ја изврши исплатата преку системот на ePay.bg, клиентот мора да има создадено микросметка или да создаде таква. Плаќањето се врши по стандардна процедура на ePay.bg.
И во двата случаи, откако купувањето се случи, излегува екран "трансакциона белешка", која ја потврдува трансакцијата. Пожелно е клиентот да ја испечатите и / или задржи трансакционите белешка. Ако за време на купувањето зделката сеуште не е активна, сумата ќе биде симната под форма на депозит од платежната картичка на клиентот. Ако зделката не стане активна до истекот на одбележување време, клиентот ќе добие целата депозирана сума назад во електронската картичка со која е извршена купувањето. Ако зделката е активна или стане активна последователно, клиентот ќе добие електронски ваучер, достапен во делот "Моите ваучери". Ваучерот може да биде искористен од следниот ден по завршувањето на трансакцијата и клиентот мора да го почитува наведените во него услови за користење. Ваучерот има рок на важност, експлицитно наведен во него. Ваучерот има единствен код преку кој може да биде проверена неговата валидност.
Е) Ако зделката е активна или стане активна последователно, откако купувањето е завршено, корисникот на ваучерот (Клиентот или носителот на ваучерот) ќе добие "потврда" по е-маил(електронски ваучер со единствен код), која ќе биде достапна и во "Моите ваучери"
Ѓ) Клиентот или носителот на ваучерот може да се искористат купените стоки / услуги како претстави на трговецот испечатите ваучер или како претстави уникатен код.
Е) Сите цени на сајтот на "ВИП ОФЕРТА  БГ" ООД се во бугарски левови, со вклучен ДДВ. ?
Цените се за поединечно количество. Ако валутата на картичката се разликува од валутата на плаќање, износот на плаќањето ќе биде пресметан соодветно девизнен курс за денот  на организацијата која ја  издава картичката.
Ж) Купувањето од сајтот на "ВИП ОФЕРТА" се извршува со кредитна или дебитна картичка издадена во Бугарија или во странство. Се прифаќаат исплати преку банкарски картички MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY. Плаќања со картички V PAY или MasterCard Electronic се прифаќаат само ако се регистрирани од банката издавач за учество во системите Verified by Visa или MasterCard SecureCode. Се  рифаќаат исплати и во системот на ePay.bg.
14. Договорот за купување на ваучер се смета склучен по извршувањето на технички чекори дефинирани во точка 13 и исплаќањето на декларираната цена за купување на ваучерот.
15. Клиентот, којшто купил ваучер преку сајтот, се смета за обврзан од условите на договорот, објавени на сајтот, како конктретно, но не само, е должен да се сообрази со следниве услови:
• остварување на правата на ваучерот може да бидат обврзани од одредени ограничувања наведени на сајтот за секоја поединечна трансакција;
• остварување на правата на ваучерот е обврзано од активирање на зделката. Во случај акотрансакцијата не стане активна, "ВИП ОФЕРТА БГ" ДОО се обврзува да го врати уплатениот износ  од клиентот во рок од три дена од датумот на кој е објавен крајот на зделката;
• "ВИП ОФЕРТА БГ" ДОО не носи одговорност ако трето лице - носител на ваучерот ги употреби неговите правабез знаење или покрај волјата на корисникот;
• "ВИП ОФЕРТА БГ" ДОО се обврзува го рефундира уплатениот износ за стекнување на стока огласена на сајтот или услуга само во некој од следниве случаи:
а) Вие или носителот на ваучерот не сте ја добиле платената стока / услуга, бидејќи трговскиот објект не постои повеќе на објавеното место, стоката или услугата не е на залиха привремено или трајно;
б) ако трговецот одбие да ја предаде платената стока или да изврши услугата, иако сите објавени услови на договорот се точно исполнети од страна на клиентот или носителот на ваучерот;
в) ако трговецот прифати за легитимна и основана Ваша рекламација по претставуваната  стока или услуга од ваучерот, нејзиното предоставување, или каква и да било друга причина;
г) кредибилитетот на вашата картичка трансакција биде оправдано оспорена пред меѓународните организации кои ја издаваат картичката;
• правата на ваучерот се отплаќаат со истекот на рокот на важење на ваучерот наведен во него.
• Ако во текот на купувањето или потоа настанат било какви прашања, тимот на "ВИП ОФЕРТА БГ" ООД се обврзува да одговори во рок од три работни дена на следниов телефон: +389/ 75 437 188; +359/ 888 944 445 и на e-mail: [email protected]
IV. Права на интелектуална сопственост
16. Авторските права и сите други права на интелектуална сопственост во материјали содржани на сајтот, заедно со веб дизајнот, сликите (со исклучок на авторските и сите други права врз сликите и марките на MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, како и авторските и сите други права врз сликите, називи и содржината на обезбедените стоки и / или услуги, задржани од обезбедувањето ги трговци), припаѓаат на "ВИП ОФЕРТА БГ" ООД.
17. Вие декларирате дека сте сопственик, или дека сте добиле неопходна согласност од сопственикот, за сите материјали, кои ќе ги публикувате на сајтот.
18. Според сегашните услови Вие ни  преддоставувате неексклузивно, неограничено, неотповикливо и бесплатно право за користење на сите материјали кои ги публикувате на сајтот во согласност со овие услови.
V.Защита на личните податоци и Декларација за приватност
 
19. "ВИП ОФЕРТА БГ" ООД го задржува правото да собира, пренесува и обработува информации поврзани со користењето на сајтот, а со согласувањето со овие услови и користење на сајтот Вие се согласувате со собирање, пренесување и обработката на предоставена од Вас информацја, во согласност со тековните Општи услови и важечкото законодавство. Личните податоци собрани за време на регистрација од "ВИП ОФЕРТА БГ" ООД, се потребни за извршуваење на купување од сајтот. Овие податоци нема да бидат дадени на трети лица различни од давателот на услугата / производот со цел коректна и квалитетна услуга и се чуваат се додека клиентот има активен профил на сајтот. Клиентот има право да го избрише профилот во секое време, со што соодветно ќе ги избрише сите лични податоци од базата на податоци на "ВИП ОФЕРТА БГ" ООД.
Додека клиентот ги воведува деталите на својата картичка на платежната страница, за време на плаќање или на автентикационата страница на банката-издавач за време на процесот на проверка за автентичност и за време на плаќање во системот на ePay.bg, тимот на сајтот нема пристап до содржината на доверливи податоци, кои се разменуваат помеѓу сопственикот на  картичката и банката или ePay.bg, независно од фактот дека трансакцијата се врши во Интернет страницата на сајтот. За да бидат заштитени од злоупотреба при плаќање со Visa или MasterCard картичка на клиентите се применуваат најдобрите практики препорачани  меѓународните организации кои издаваат картички:
Безбедноста при внесување и пренос на податоци од картичка се обезбедува со користење на SSL протокол за енкрипција на врската помеѓу нашиот сервер и платежнита страница на банката која не опслужува.
Автентичноста на картичката на клиентот се проверува преку воведување на код за безбедност (CVV2)
Покрај тоа, за идентификување на картичката, платежниот сервер за електронска трговија на FIBANK ги поддржува системите за автентикација на меѓународните организации кои издаваат картички- Veryfied by VISA и MasterCard SecureCode, во случај ако клиентот е регистриран да ги користи.

VI. Применливо право. Разрешување на спорови
20. За сите нерешени во сегашните услови прашања се применуваат одредбите на постојното законодавство на Република Бугарија.
21. Сите спорови меѓу страните се решаваат во дух на разбирање и добра волја. Во случај ако не биде постигната согласност, сите нерешени спорови кои произлегуваат од договорот помеѓу страните или се однесуваат на него, вклучувајќи спорови кои произлегуваат или се однесуваат на неговото толкување, невалидност, исполнување или раскинување, како и спорови за пополнување на празнините во договорот или прилагодувањето кон новонастанати  околности ќе бидат решени од надлежниот со постојното бугарско законодавство суд во градот Бургас.
22. Овие Услови се одобрени од Управителот на "ВИП ОФЕРТА БГ" ООД на 08.10.2014 година и влегуваат во сила од 08.10.2014 година